VIKTIG MELDING FRA NKK: Endringer i Etiske grunnregler for avl og oppdrett

Til alle klubber og forbund.

I NKK Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad.

Regler-for-registrering-av-hund-2021     Etiske grunnregler for avl og oppdrett – September 2021

Link til HS-protokoll, se sak 39/21: https://www.nkk.no/getfile.php/132372228-1622478478/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/HS%2010-21%20Protokoll.pdf

Pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett lyder nå:

«Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 %, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle (1, 2). Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i 3-5 generasjoner.»

 1: Med 5 generasjoners stamtavle menes valp og 5 ledd bakover.
2: Dette tilsvarer gjennomsnittlig maksimalt inntil 2,5 % innavlsøkning pr. generasjon i dette individets stamtavle.

Regelendringen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2022.

Regler for registrering av hund er oppdatert i samsvar med endringen av pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Link til:

 

Vedlegg:

  • Etiske grunnregler for avl og oppdrett
  • Regler for registrering av hund

 

Med vennlig hilsen

 

Renate Sjølie

Veterinær

Norsk Kennel Klub

VIKTIG MELDING FRA NKK: Endringer i Etiske grunnregler for avl og oppdrett
Rull til toppen