Lover for Rogaland Fuglehundklubb

Vedtatt på RFK’s årsmøte 5. mars 2014 og godkjent av FKF 13. juni 2014.

Revidert januar 2019 i h.t. ny lovmal fra FKF. Framlagt for og vedtatt på klubbens årsmøte 6. mars 2019. Sendt FKF for godkjennelse.

Lover for Rogaland Fuglehundklubb stiftet 24. januar 1970

Vedtatt av årsmøtet den 6. mars 2019

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den xx.xx.2019.

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Rogaland Fuglehundklubb, og forkortes til RFK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

Klubben er lokal fuglehundklubb og har sitt virkeområde primært i Rogaland Fylke, men er åpen for medlemskap også for personer utenfor virkeområdet.

Klubben har verneting i Stavanger.

§1-2 Formål

Rogaland Fuglehundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Rogaland Fuglehundklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

Rogaland Fuglehundklubb har videre som formål å ivareta medlemmenes interesser ved å:

Arbeide for et ansvarlig hundehold og for at jakttrening av fuglehunder og tilliggende aktiviteter drives i lovlige og verdige former.

Legge forholdene til rette for medlemmene. RFK skal bidra til relevante aktiviteter, herunder jaktprøver, utstillinger, aversjonsdressur, dressurkurs, apportkurs, treningssamlinger, m.m.

Bidra til å fremme utviklingen av funksjonelle og sosialt tilpassede fuglehunder. Fremme fuglehundsporten og de tilliggende aktiviteter på en slik måte at våre aktiviteter blir anerkjent i våre omgivelser.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 1. a)  Årsmøtet
 2. b)  Ekstraordinært årsmøte
 3. c)  Styret
 4. d)  Valgkomité
 5. e)  Aktivitetsutvalg og komiteer

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKK’s til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemskapet i RFK er delt i fire kategorier:

 1. Hovedmedlem m/fulle rettigheter (full kontingent).
 2. Familiemedlem (ektefelle, samboer, barn) m/samme rettigheter som hovedmedlem (med lavere separat fastsatt kontingent), men uten stemmerett og uten tilgang til treningsterreng uten separat innbetaling. Familiemedlemskapet er koplet til hovedmedlemmet. Dersom hovedmedlemmet sier opp sitt medlemskap, kan registrert(e) familiemedlem(mer) omgjøre sitt medlemskap til hovedmedlem ved å betale mellomlegget mellom familiemedlemskap og hovedmedlemskap til klubben i inneværende år.
 3. Støttemedlem, uten stemmerett og uten tilgang til treningsterreng uten separat innbetaling, men med adgang til klubbens åpne arrangement, med separat kontingent fastsatt av årsmøtet.
 4. Æresmedlemskap m/fulle rettigheter (fritatt for kontingent til klubben).

§2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte, samt klubbkontingent med den størrelse som er fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt for det aktuelle år.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmer forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Rogaland Fuglehundklubbs (RFK’s), Fuglehundklubbenes Forbunds (FKF’s) og Norsk Kennel Klubs (NKK’s) virksomhet samt å følge NKK’s, FKF’s og RFK’s lover og bestemmelser.

Medlemmer forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av Norsk Kennel Klub (NKK), Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) eller klubben.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. a)  Utmeldelse
 2. b)  Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. c)  Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. d)  Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Stryking av medlemskap eller eksklusjonsvedtak fattet av styret i RFK krever 3⁄4 flertall av fulltallig styre.

Styret plikter å gjøre medlemmet oppmerksom på ankeinstans og tidsfrist for anke ved stryking av medlemskap eller eksklusjon.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak og utnevnelse av æresmedlem (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt stemmeberettiget kontingent i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Ikke stemmeberettigede medlemmer har møte- og talerett. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Tidligere medlemmer, som har betalt kontingent for det år det avlegges årsberetning og årsregnskap for, har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet under behandling av årsberetning og regnskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Varsel kan gis pr. post, e-post, SMS eller ved offentliggjøring på klubbens hjemmesider.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet pr. post, e-post, i evt. adressert medlemsblad, eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallingen skal følge:

– Dagsorden

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Budsjett for etterfølgende år.
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. a)  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne innkallingen og dagsorden,

  samt å gi observatører rett til å være til stede.

 2. b)  Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne

  protokollen fra møtet.

 3. c)  Behandle årsberetning
 4. d)  Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. e)  Opprettelse og nedleggelse av eventuelle avdelinger, samt komiteer og utvalg som fastsatt i § 5-3.
 6. f)  Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 7. g)  Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 8. h)  Godkjennebudsjettogkontingenter.
 9. i)  Velge:
  1. Leder for 2 år
  2. Nestleder for 2 år
  3. 3 styremedlemmer for 2 år
  4. 2 varamedlemmer for 1 år
  5. Revisor og vararevisor for 1 år.
  6. Valgkomite med leder og to medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.

   En av komiteens medlemmer skal være styremedlem.

  7. Medlemmer i faste utvalg og komiteer.

Valg av styre avholdes slik at minst 2 av styrets medlemmer ikke er på valg det aktuelle år. Nestleder og styremedlemmer som er valgt for 2 år, kan etter første år i vervet velges som leder eller nestleder for 2 nye år. Det nye styret konstituerer seg selv i første styremøte etter årsmøtet. Dette styremøtet skal avholdes senest 2 uker etter avholdt årsmøte.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet.

Benkeforslag ved personvalg er normalt ikke tillatt. Hvis det ved avstemming mangler foreslåtte/innstillte kandidater til verv, kan det likevel fremmes benkeforslag på inntil 2 valgbare posisjoner. Benkeforslag på flere enn 2 posisjoner krever 2/3 flertall av stemmeberettigede for godkjennelse.

Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel, sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet. Dette gjelder også ved evt. valg.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Ved valg; Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal bestå av 5 faste styremedlemmer; leder, nestleder, kasserer, og 2 styremedlemmer, hvorav en kan ha vervet som sekretær, samt to (2) varamedlemmer. Avtroppende styre er ansvarlig til nytt styre er valgt.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede, evt. at varamedlem møter i stedet for faste styremedlemmer, dvs. at det er møtt minst 3 representanter. Varamedlemmer har møterett og skal innkalles på alle styremøter.

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Signaturrettigheter som forplikter RFK vis a vis utenforstående eller økonomisk, er tildelt styrets leder og kasserer.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og disse skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å

 •   lede klubben mellom årsmøtene
 •   avholde årsmøte
 •   drive klubben i samsvar med klubbens formål og lover
 •   gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 •   velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret.
 •   oppnevne komiteer og representanter for klubben som er nødvendig for å ivareta klubbens aktiviteter, og utarbeider retningslinjer for særkomiteer og utvalg. Styret utnevner kandidater som foreslås av valgkomiteen eller de finner selv kandidater der dette er hensiktsmessig.
 •   søke å koordinere sine aktiviteter med andre fuglehundklubber, FKF og lokale og sentrale raseklubber for fuglehunder, samt andre medlemsklubber i NKK eventuelt via den lokale NKK-regionen.
 •   Økonomistyring og regnskap, herunder resultatregnskap/balanse for klubben som utarbeides ved regnskapsårets slutt.
 •   Innstille for årsmøtet kandidater til valgkomite.
 •   Innstilling til årsmøtet om Æresmedlemskap, og tildeling av hederstegn som Gullmerke (begge m/diplom).
 •  
 • Styrets medlemmer utfører sine verv vederlagsfritt, men kan få dekket spesifikke direkte kostnader.

  Styret kan i ekstraordinære saker innhente betalbare tjenester for å ivareta medlemmenes felles interesser. Dette kan finansieres av grunnkapitalen, eventuelt av medlemmene ved ekstra innkalling fra styret. Styret kan sette bort administrative oppgaver.

  Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

  §5-1 Valgkomite

  Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

  §5-2 Revisor

  Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Revisorene bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

  §5-3 Utvalg og komiteer

  Årsmøtet velger medlemmer til alle faste komiteer og utvalg. Dette gjelder komiteer for de enkelte prøver og arrangement, evt. terrengutvalg, Dommerutvalg, Materialforvalter(e) og evt. aktivitetsgrupper hvor styret ikke selv utpeker deltakere.

  Kap. 6 Diverse bestemmelser
  §6-1 Lovendringer
  Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

  §6-2 Tolking av lovene

  NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover §6-1.

  §6-3 Oppløsning

  For å oppløse klubben kreves det minst 3⁄4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3⁄4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

  Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

  Det sittende styret utøver administrasjonen av oppløsingen, og informerer medlemmene ved skriv eller melding om gjennomføring.

 • §6-4 Flertallsdefinisjoner

 • De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn.

 • Simpelt flertall

 • – Flest stemmer Alminnelig flertall

 • –  50 % +1 av de avgitte stemmer
 • –  Blanke stemmer teller ikke Absolutt flertall
 • –  50 % +1 av de avgitte stemmer
 • –  Blanke stemmer teller Kvalifisert flertall
 • –  2/3, 3⁄4 eller annet vedtektsfestet flertall
 • –  Blanke stemmer teller
 • –  Bruk er vedtektsfestet

  Ved valg; Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

  §6-5 Stemmetall

  Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
  Æresmedlem (2/3), lovendring (2/3) og oppløsning (3/4). Der intet annet er nevnt kreves det alminnelig flertall.

  §6-6 Økonomi og regnskap

  RFK’s grunnkapital skal til enhver tid stå på bankkonto i klubbens navn.

  Klubbens bankkonto/bankkonti disponeres av styreleder og kasserer. I begges fravær kan signaturfullmakt delegeres skriftlig til styremedlem.

  RFK skal være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene i den kategori for frivillige organisasjoner klubben tilhører.

  RFK’s regnskapsår følger kalenderåret, 1.1 – 31.12. Resultatregnskap og balanse skal utarbeides av kasserer og gjennomgås av klubbens valgte revisorer. Regnskapet skal presenteres på første ordinære årsmøte sammen med revisors beretning.

  §6-6 Påskjønnelser

  Æresmedlemskap i RFK er klubbens høyeste utmerkelse. Æresmedlemskap kan tildeles av årsmøtet etter innstilling fra styret, til følgende medlemmer:

Registrert medlem av RFK som har utøvd særlig stor innsats for klubben og dens formål og arbeid, og til fremme av fuglehundsporten generelt.

Annen person som har utøvd betydelig innsats til fremme av fuglehundsporten.

Æresmedlemskap medfører livsvarig gratis medlemskap i RFK inkludert øvrige rettigheter som ethvert annet registrert klubbmedlem.

Tildeling av Gullmerke er RFK’s nest høyeste utmerkelse. Gullmerke kan tildeles av styret til registrerte medlemmer eller annen person som har utøvd betydelig innsats for klubben i enkeltsaker og spesifikke felt over lang tid.

Ved tildeling av klubbens merke for æresmedlemskap og gullmerke, skal diplom også tildeles hvor begrunnelsen for tildelingen er påført.

Innstilling til æresmedlemskap og gullmerke kan foreslås av ethvert registrert medlem i RFK, og skal gjøres skriftlig til styret. Innstillingen må inneholde navn på kandidat og detaljert begrunnelse for innstillingen. Styret avgjør om det skal innstilles medlemmer for tildeling av æresmedlemskap for årsmøtet. Gullmerke vil bli tildelt på første ordinære årsmøte etter vedtak i styret.

Rull til toppen