TRENINGSTERRENGET I SIRDAL STENGT INNTIL VIDERE FOR TRENING MED LØSE HUNDER

Som det er kjent fra media, har det mange steder blitt innført ekstraordinær båndtvang på bakgrunn av vanskelige beiteforhold for reinsdyr i fjellet.

Dette har bl.a. medført at reinsdyr har trukket ned i lavereliggende områder, med beboelse, hytter og mer skiløyper.

Også Sirdal Kommune har innført ekstraordinær båndtvang fra Liland og Nordover, dvs. at Rogaland Fuglehundklubb sitt treningsområde i Njardarheim, ligger innenfor det området som er omfattet av den ekstraordinære båndtvangen.

Forskriften fra Sirdal Kommune kan leses på; Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Sirdal jan 20

Vår aktivitet kan være unntatt fra slik ekstraordinær båndtvang, ref Hundelovens § 9, f), og 3. ledd, som lyder;

 § 9.Unntak fra sikringsreglene

Båndtvang fastsatt i eller i medhold av §§ 4, 6 og 7 gjelder ikke for

…..

f) hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

 § 9. 3. ledd

En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven, naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder.     

 Imidlertid er den ekstraordinære båndtvangen begrunnet i Hundelovens § 6. f) som omhandler vilt, og grunngitt i Naturmangfoldloven. Dette kan som det framgår av §9. 3. ledd, overstyre Hundeloven.

Dette legger følgelig begrensninger på vår aktivitet knyttet til trening og prøving av Fuglehunder.

Det er i vår alles interesse at hensynet den vanskelige situasjonen for reinsdyrene, vektlegges.

Følgelig stenges Treningsterrenget for trening med løs hund, inntil videre.

RFK vil snarest gå i dialog med Sirdal Kommune og grunneier, Statskog, med sikte på en avklaring av hvilke begrensninger som skal gjelde for vår aktivitet i Treningsterrenget, og iverksette søknad om dispensasjon fra den innførte ekstraordinære båndtvangen for prøvene og for trening, dersom det er påkrevd.

Medlemmene vil bli holdt oppdatert pr. e-post, SMS, hjemmesiden (https://rogalandfuglehund.no/) , og Facebook (https://www.facebook.com/rogalandfk/)

 

Med vennlig hilsen

RFK – Terrengutvalg Høyfjell

 

Toralf Ekrheim

TRENINGSTERRENGET I SIRDAL STENGT INNTIL VIDERE FOR TRENING MED LØSE HUNDER
Rull til toppen