Informasjon om treningsterreng Holmavatn / Njardarheim

Informasjon om bruken av treningsterreng Holmevatn/Njardarheim i Sirdal for sesongen 21. august 2013 til 1. april 2014. Det vises også til orientering og treningskort utsendt 29. desember 2012.

Fra 2013 er treningskort inkludert i medlemskontingenten for Klubbmedlemmer og Æresmedlemmer. Dette treningskortet er kun gyldig sammen med kvittering på betalt medlemskontingent. Evt. husstandsmedlemmer som ønsker å bruke terrenget selvstendig må innbetale kr. 150 til konto nr.  3201.20.41771 for å løse treningskort.

Terrenget kan brukes utenom båndtvangstiden i de angitte perioder for hvert terreng. Det er påkrevd at alle brukere setter seg inn i terrenggrenser og regler for bruken, samt hvilke perioder terrenget eller deler av det ikke er tilgjengelig.  Informasjon og kart er sendt ut 29.12.12 og legges ut på klubbens hjemmeside.  Informasjon vil bli lagt ut  ved endringer pga. prøver eller andre restriksjoner . Det er p.t. ikke restriksjoner i forbindelse med prøver eller andre arrangement i høst (Høstprøven er på Brokke).

Medlemskontingent for 2013 må være betalt for at kortet skal være gyldig.

Alternativt kan det løses dagskort til kr. 100 pr hund/dag – også for ikke medlemmer (max 2 hunder pr fører). Kontakt evt. kasserer for å løse dagskort.

Utsendt skriv, kart og regler for bruk, kvittering for betalt medlemskontingent og sauerenhetsattest for hund(er) skal medtas ved trening i terrenget.

Nytt i 2013 er aktivitetsrapportering ved årets slutt, og medlemmene bes følgelig loggføre sin egen aktivitet som angitt i skriv sendt ut 29.12.

Rogaland Fuglehundklubb disponerer for sesongene fram til og med 2014 flere terreng i Holmevatn området i Njardarheim / Sirdal. Følgende gjelder for sesongen fra 21. august 2013 til 31. mars 2014:

1.        Grautheller er åpen for trening: 21. august – 9. september, og 7. oktober – 31. mars

2.       Elsvassheii er åpen for trening: 25. september – 31. mars.

3.       Holmevatn nord er åpen for trening: 21. august–9. september og 7. oktober–31. mars

4.       Holmevatn øst er åpen for trening: 25. september – 31. mars.

Det kan bli innført noe restriksjoner på trening i forkant av vinterprøvene. Følg med på hjemmesiden.

Kart som viser treningsterreng

Vår treningsaktivitet skal ikke være til hinder for jakt, eller annen lovlig aktivitet i området. De tilsendte kartene viser grensene, og skal skrives ut og medtas til bruk for treningsformål.

Rogaland Fuglehundklubb har ved inngåelse av kontrakten med Statsskog SF forpliktet oss til en del som danner basis for bruk i treningsøyemed. Dette er som følger:

 • Vi skal respektere andre leietakere, samt beite-, jakt- og fiskerettigheter som andre måtte ha i det leide området, og vi står ansvarlig for skade på disse rettigheter når skaden er påført under trening og prøving av fuglehunder, eller av noen som utleder sin rett fra den inngåtte avtale
  • Vi plikter å gjøre oss kjent med det leide areals grenser og grensene for utøvelse av hundetreningen
  • Vi skal gjennomføre en årlig høsttaksering av rype langs de takseringslinjer som er etablert for Holmevatn, Taumevatn, Sigurdsheller og Grautheller jaktfelt
  • Vi plikter å overholde kontraktens bestemmelser eller bestemmelser i lov eller regler med hjemmel i lov

Spesielt gjelder dette trening av hund i Holmevatn/Njardarheim utenfor RFK’s kontroll/regi og-/eller i båndtvangstiden. Her vil styret praktisere en 0-toleranse. Personer som blir observert eller tatt for ulovlig trening vil kunne bli ekskludert fra klubben og-/eller nektet adgang til aktiviteter i regi av RFK, samt rapportert til FKF/NKK.

 • Vi skal utøve vår aktivitet på en måte som tar behørig hensyn til viltbestanden. Ved villrein i området kan treningsaktivitet bli stoppet.
 • Hunder som slippes på det leide arealet skal ha bevis for sauerenhet.
 • I Holmevatn nord skal det ikke trenes i en buffersone på 400 meter mot nabogrense i vest- og nordvest.

 

RFK’s interne regler for bruk av treningsterrenget omfatter i tillegg til ovennevnte følgende:

 • Treningsterrenget definert i avtalen kan benyttes av registrerte medlemmer i RFK som har betalt medlemskontingent, og i tillegg årsavgift for treningsterrenget.
 • Terrenget kan også benyttes av medlemmer eller ikke medlemmer som har løst dagskort.
 • Nøkkel til bommen henger i RFK’s nøkkelskap ved bakdøren (nordsiden) til Fjellbutikken på Ådneram. Alle som henter nøkkel til bommen må skrive seg på listen som finnes i nøkkelskapet.
 • Den som henter nøkkelen til bommen skal notere ned antall hunder som benytter terrenget den dagen og føre dette inn i nøkkelboken som ligger i nøkkelskapet.
 • Bot for tap av nøkkel er kr. 2.000,-. Nøkkelen skal henges tilbake på plass etter bruk. Klubben disponerer kun en nøkkel til bommen og alle må samarbeide for at dette systemet skal fungere
 • Grensene for terrengene skal respekteres nøye. Spesielt gjelder dette mot Gofardalen hvor det også er innført en sone hvor det ikke skal trenes/avholdes prøve (se tilsendt kart).
 • Fram til 10. september skal ikke Gofardalen benyttes for å komme inn og ut av Holmavatn terrenget.

 

Når veien er åpen er det felles innreise til terrenget er kl. 09:00. Førstemann henter nøkkelen til bommen og alle andre møter direkte ved bommen.

På bakgrunn av behov og krav om rapportering til Statsskog vil medlemmene ved årets slutt kunne bli forespurt om antall dager og ekvipasjer som har trent i spesifikke tidsrom. Medlemmene som benytter terrenget bes følgelig loggføre dette, for innrapportering ved årets slutt.

Nøkkel til nøkkelskapet kan bestilles og hentes hos:

Navn:                      Mobiltlf:
Jon Nesheim          91 61 36 77
Magne Koløy          90 03 83 88
Arild Skeivik           90 06 75 22
Mette Møllerop      95 73 57 10
Jone Mossige          92 41 27 61
Ellinor Nesse          95 93 93 48
Egil Årstad              90 83 00 25

 • Gyldig kvittering for betalt medlemskontingent, kart, disse regler og sauerenhetsbevis skal være med til fjells, og skal kunne fremvises på forespørsel fra medlemmer, grunneier eller beiteinteresser.
 • RFK’s medlemmer har oppsynsmyndighet og rapporteringsplikt til styret dersom man påtreffer noen som ikke har gyldig adgang til terrenget eller driver ulovlig jakt, trening, etc.
 • Hvis ikke retningslinjene som gjelder for treningsterrenget blir fulgt, vil vedkommende bli bortvist fra dette.

 

MVH

Rogaland Fuglehundklubb

Styret

Informasjon om treningsterreng Holmavatn / Njardarheim
Rull til toppen