Njardarheim (Sirdal)

Instruks for bruk av Rogaland Fuglehundklubbs treningsterreng i  Njardarheim  – etter avtale med Statskog.

Rogaland Fuglehundklubb disponerer flere terreng i Holmevatn området i Njardarheim / Sirdal. I tillegg foreligge det en begrenset mulighet for bruk av Hyttehei jaktfelt. Følgende generelle tider gjelder for sesongene fra 01. januar 2019 til 31. desember 2022:

 1. Grautheller er åpen for trening: 21. august – 9. september, og 7. oktober – 31. mars.
 2. Elsvasshei er åpen for trening: 26. september – 31. mars.
 3. Holmevatn nord er åpen for trening: 26. august – 9. september og 7. oktober – 31. mars.
 4. Holmevatn øst er åpen for trening: 21. august – 9. september og 7. oktober – 31. mars.
 5. Hyttehei kan disponeres etter nærmere avtale år for år. Ved evt. bruk av dette terrenget til trening SKAL det fram til sauene tas ned fra heia, tas ekstra hensyn og aktiviteten skal foregå innover i terrenget for ikke å drive sauer ned mot veien. For 2019 kan terrenget brukes om angitt på kart for terrenget for 2019.

Det vil være restriksjoner på bruk av terrengene i forbindelse med prøver og organiserte aktiviteter. Dette vil bli kommunisert separat i forkant av disse aktivitetene.

Se vedlagte kart for høstprøven. Holmevatn Nord og Hyttehei Øst åpner IKKE for trening før etter høstprøven, dvs. 26. august.

Kart over terrengene:  Treningsterr-Njardarheim-2019. Hyttehei jaktfelt m_datoangivelse 2019

Vår treningsaktivitet skal ikke være til hinder for jakt, eller annen lovlig aktivitet i området. De vedlagte kartene viser grensene, og skal skrives ut og medtas til bruk for treningsformål.

Bruk av treningsterrenget er fra 2015 inkludert i kontingenten for klubbmedlemmer og æresmedlemmer.  Hvert medlem i RFK som har betalt kontingent som klubbmedlem har rett til å bruke terrengene.

Evt. husstandsmedlemmer som ønsker å bruke terrenget selvstendig må innbetale kr.150 til konto nr. 3201.20.41771 for å løse treningskort. Kvittering for innbetaling bringes med under trening, sammen med kvittering for betalt kontingent som husstandsmedlem.

Det er også åpnet for muligheten for å løse dagskort både for medlemskategorier der dette ikke er inklusiv (familiemedlemmer og støttemedlemmer) og ikke medlemmer. Avgiften vil være kr. 100,- pr. hund (max 2 hunder pr fører). Dette innbetales til konto nr. 3201.20.41771, og kvittering på løst dagskort tas med under trening. Kasserer varsles om innbetaling på e-post: rogaland.fuglehund@klubb.nkk.no

Rogaland Fuglehundklubb har ved inngåelse av kontrakten med Statsskog SF forpliktet oss til en del som danner basis for bruk i treningsøyemed. Dette er som følger:

 • Vi skal respektere andre leietakere, samt beite-, jakt- og fiskerettigheter som andre måtte ha i det leide området, og vi står ansvarlig for skade på disse rettigheter når skaden er påført under trening og prøving av fuglehunder, eller av noen som utleder sin rett fra den inngåtte avtale
  • Vi plikter å gjøre oss kjent med det leide areals grenser og grensene for utøvelse av hundetreningen
  • Vi skal gjennomføre en årlig høsttaksering av rype langs de takseringslinjer som er etablert for Holmevatn, Taumevatn, Sigurdsheller/Hyttehei og Grautheller jaktfelt.
  • Vi plikter å overholde kontraktens bestemmelser eller bestemmelser i lov eller regler med hjemmel i lov

Spesielt gjelder dette trening av hund i Holmevatn/Njardarheim utenfor RFK’s kontroll/regi og-/eller i båndtvangstiden. Her vil styret praktisere en 0-toleranse. Personer som blir observert eller tatt for ulovlig trening vil kunne bli ekskludert fra klubben og-/eller nektet adgang til aktiviteter i regi av RFK, samt rapportert til FKF/NKK.

 • Vi skal utøve vår aktivitet på en måte som tar behørig hensyn til viltbestanden. Ved villrein i området kan treningsaktivitet bli stoppet.
 • Hunder som slippes på det leide arealet skal ha bevis for sauerenhet (gjennomført aversjonsdressur og ”bestått”).
 • I Holmevatn nord skal det ikke trenes i en buffersone på 400 meter mot nabogrense i vest- og nordvest.

RFK’s interne regler for bruk av treningsterrenget omfatter i tillegg til ovennevnte følgende:

 • Treningsterrenget definert i avtalen kan benyttes av registrerte i RFK som har betalt medlemskontingent, og evt. årsavgift for treningsterrenget for de medlemskategorier dette er påkrevd (familiemedlem og støttemedlem).
 • Terrenget kan også benyttes av medlemmer eller ikke medlemmer som har løst dagskort.
 • Nøkkel til bommen henger i RFK’s nøkkelskap ved bakdøren (nordsiden) til Fjellbutikken på Ådneram. Alle som henter nøkkel til bommen må skrive seg på listen som finnes i nøkkelskapet. Kun medlemmer har adgang til å få utlevert nøkkel til skapet og tilgang til bomnøkkel.
 • Den som henter nøkkelen til bommen skal notere ned antall hunder som benytter terrenget den dagen dersom det er felles innkjøring, og føre dette inn i nøkkelboken som ligger i nøkkelskapet.
 • Bot for tap av nøkkel er kr. 2.000,-. Nøkkelen skal henges tilbake på plass etter bruk. Klubben disponerer kun en nøkkel til bommen og alle må samarbeide for at dette systemet skal fungere
 • Grensene for terrengene skal respekteres nøye. Spesielt gjelder dette mot Gofardalen hvor det også er innført en sone hvor det ikke skal trenes/avholdes prøve (se kart).
 • Fram til 10. september skal ikke Gofardalen benyttes for å komme inn og ut av Holmavatn terrenget.

Når veien er åpen er det felles innreise til terrenget er kl. 09:00. Førstemann henter nøkkelen til bommen og alle andre møter direkte ved bommen.

Nøkkel til nøkkelskapet kan bestilles og hentes hos:

 

Navn:                                     Mobiltlf:
Sverre Tesdal, Sandnes             92 80 58 50

Turid Helgø, Mariero              91 64 77 49
Øyvind Mauseth                       98 63 76 20
Jone Mossige, Bryne                92 41 27 61

Navn:                                     Mobiltlf:
Ellinor Nesse, Bore                95 93 93 48
Egil Årstad, Egersund            90 83 00 25

Toralf Ekrheim, Stavanger     90 11 23 53

Jan Frøytlog, Moi                   41 27 96 61

 

 • Gyldig kvittering for betalt medlemskontingent, evt. treningsavgift/dagskort, kart, disse regler og sauerenhetsbevis skal være med til fjells, og skal kunne fremvises på forespørsel fra medlemmer, grunneier eller beiteinteresser.
 • RFK’s medlemmer har oppsynsmyndighet og rapporteringsplikt til styret dersom man påtreffer noen som ikke har gyldig adgang til terrenget eller driver ulovlig jakt, trening, etc.
 • Hvis ikke retningslinjene som gjelder for treningsterrenget blir fulgt, vil vedkommende bli bortvist fra dette.