Njardarheim (Sirdal)

Rogaland Fuglehundklubb disponerer for sesongene fram til og med 2018 flere terreng i Holmevatn området i Njardarheim / Sirdal. Følgende gjelder for sesongene fra 01. januar 2015 til 31. desember 2018:

 1. Grautheller er åpen for trening: 21. august – 9. september, og 7. oktober – 31. mars.
 2. Elsvasshei er åpen for trening: 25. september – 31. mars.
 3. Holmevatn nord er åpen for trening: 21. august – 9. september og 7. oktober – 31. mars.
 4. Holmevatn øst er åpen for trening: 21. august – 9. september og 7. oktober – 31. mars.

Kart over terrenget:  Treningsterr-Njardarheim-2015-18

Vår treningsaktivitet skal ikke være til hinder for jakt, eller annen lovlig aktivitet i området. De vedlagte kartene viser grensene, og skal skrives ut og medtas til bruk for treningsformål.

Bruk av treningsterrenget er i 2015 inkludert i kontingenten for klubbmedlemmer og æresmedlemmer.  Hvert medlem i RFK som har betalt kontingent som klubbmedlem har rett til å bruke terrengene.

Evt. husstandsmedlemmer som ønsker å bruke terrenget selvstendig må innbetale kr. 150 til  konto nr.  3201.20.41771for å løse treningskort. Disse bes kontakte kasserer for utstedelse av kort.

Det er også åpnet for muligheten for å løse dagskort både for medlemmer og ikke medlemmer. Avgiften vil være kr. 100,- pr. hund (maks 2 hunder pr fører). Dette innbetales til konto nr. 3201.20.41771, og kvittering på løst dagskort tas med under trening. Kasserer varsles om innbetaling på e-post: rogaland.fuglehund@klubb.nkk.no

Rogaland Fuglehundklubb har ved inngåelse av kontrakten med Statskog SF forpliktet oss til en del som danner basis for bruk i treningsøyemed. Dette er som følger:

 • Vi skal respektere andre leietakere, samt beite-, jakt- og fiskerettigheter som andre måtte ha i det leide området, og vi står ansvarlig for skade på disse rettigheter når skaden er påført under trening og prøving av fuglehunder, eller av noen som utleder sin rett fra den inngåtte avtale
  • Vi plikter å gjøre oss kjent med det leide areals grenser og grensene for utøvelse av hundetreningen
  • Vi skal gjennomføre en årlig høsttaksering av rype langs de takseringslinjer som er etablert for Holmevatn, Taumevatn, Sigurdsheller og Grautheller jaktfelt.
  • Vi plikter å overholde kontraktens bestemmelser eller bestemmelser i lov eller regler med hjemmel i lov

Spesielt gjelder dette trening av hund i Holmevatn/Njardarheim utenfor RFK’s kontroll/regi og-/eller i båndtvangstiden. Her vil styret praktisere en 0-toleranse. Personer som blir observert eller tatt for ulovlig trening vil kunne bli ekskludert fra klubben og-/eller nektet adgang til aktiviteter i regi av RFK, samt rapportert til FKF/NKK.

 • Vi skal utøve vår aktivitet på en måte som tar behørig hensyn til viltbestanden. Ved villrein i området kan treningsaktivitet bli stoppet.
 • Hunder som slippes på det leide arealet skal ha bevis for sauerenhet.
 • I Holmevatn nord skal det ikke trenes i en buffersone på 400 meter mot nabogrense i vest- og nordvest.

RFK’s interne regler for bruk av treningsterrenget omfatter i tillegg til ovennevnte følgende:

 • Treningsterrenget definert i avtalen kan benyttes av registrerte medlemmer i RFK som har betalt medlemskontingent, og evt. årsavgift for treningsterrenget dersom dette innføres.
 • Terrenget kan også benyttes av medlemmer eller ikke medlemmer som har løst dagskort.
 • Nøkkel til bommen henger i RFK’s nøkkelskap ved bakdøren (nordsiden) til Fjellbutikken på Ådneram. Alle som henter nøkkel til bommen må skrive seg på listen som finnes i nøkkelskapet.
 • Den som henter nøkkelen til bommen skal notere ned antall hunder som benytter terrenget den dagen og føre dette inn i nøkkelboken som ligger i nøkkelskapet.
 • Bot for tap av nøkkel er kr. 2.000,-. Nøkkelen skal henges tilbake på plass etter bruk. Klubben disponerer kun en nøkkel til bommen og alle må samarbeide for at dette systemet skal fungere
 • Grensene for terrengene skal respekteres nøye. Spesielt gjelder dette mot Gofardalen hvor det også er innført en sone hvor det ikke skal trenes/avholdes prøve (se kart).
 • Fram til 10. september skal ikke Gofardalen benyttes for å komme inn og ut av Holmavatn terrenget.

Når veien er åpen er det felles innreise til terrenget er kl. 09:00. Førstemann henter nøkkelen til bommen og alle andre møter direkte ved bommen.

Nøkkel til nøkkelskapet kan bestilles og hentes hos:

Navn:                           Mobiltlf:               Bosted.

Arild Skeivik                900 67 522          Sola

Øyvind Mauseth         986 37 620          Stavanger

Sverre Tesdal               928 05 850         Sandnes

Toralf Ekrheim           901 12 353            Stavanger

Ellinor Nesse               959 39 348          Bore/Klepp

Egil Årstad                   908 30 025          Egersund

Jone Mossige              924 12 761             Bryne

Jan Frøytlog                412 79 661             Moi

 

 • Gyldig kvittering for betalt medlemskontingent, evt. treningsavgift/dagskort, kart, disse regler og sauerenhetsbevis skal være med til fjells, og skal kunne fremvises på forespørsel fra medlemmer, grunneier eller beiteinteresser. Sauerenhetsbevis er ikke påkrevd om vinteren, januar til og med mars måned.
 • RFK’s medlemmer har oppsynsmyndighet og rapporteringsplikt til styret dersom man påtreffer noen som ikke har gyldig adgang til terrenget eller driver ulovlig jakt, trening, etc.
 • Hvis ikke retningslinjene som gjelder for treningsterrenget blir fulgt, vil vedkommende bli bortvist fra dette.